Arrel Legal

La cessió anticipada de terrenys

La urbanització de terrenys comporta sempre l’existència d’una sèrie de càrregues urbanístiques que els propietaris han d’assumir per tal de fer possible la promoció de l’edificació Una d’aquestes càrregues es

Arrel Legal

Entra en vigor la nova Llei de les Àrees de Promoció Econòmica a Catalunya

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUS), pretenen implantar en sols urbans, àrees de gestió publico privada amb la finalitat de modernitzar, innovar i promocionar l’activitat econòmica, cohesionar la ciutat compacta, augmentar la competitivitat de les empreses així com augmentar la ocupació.